Preguntas frecuentes

INTEGRACIÓNS

A interoperabilidade é a capacidade de dúas ou máis sistemas de intercambiar información de maneira automatizada, de maneira que os documentos achegados nunha ferramenta, están dispoñibles noutras aplicacións, axilizando os trámites para realizar.

TEDeC conta con integracións coas seguintes aplicacións, entre outras:

 • BOP
 • PASAXE
 • SICALWIN
 • GTT
 • PADRÓN
 • NOTIFICA
 • TEU
 • SIR
 • COAG

A consulta non devolve documento de confirmación, soamente o resultado desta.

Débense descargar os documentos uno a un, pola contra non realizará a descarga. DOC_1, DOC_2, DOC_3… Non é posible descargar todos nunha mesma operación (DOC_1,2,3)

PUBLICACIÓNS

Existe unha limitación de tamaño dos documentos para publicar no taboleiro: 20 Mb por documento anexado e un máximo de 50 Mb en total. Se necesitamos publicar un documento maior, a recomendación é publicar no taboleiro o CSV do documento, así como a URL onde descargar o documento (sede da EELL-> Información-> Verificación de documentos)

Probablemente inseriuse o contido do anuncio copiando/pegando dun documento. Isto xerará un erro: o anuncio debe redactarse no propio campo, e as táboas que conteñan deben crearse tamén no propio campo. Relacionado co anterior, é posible que se inseriron guións ou caracteres alleos ao campo contido, o cal xerará tamén erros. Sempre se debe redactar o anuncio dentro do campo habilitado.

TRAMITACIÓN E OPERATIVA

Trasladar é a funcionalidade en que se dá permiso a tramitar todo o expediente a outra persoa. Delegalo é conceder operativa de só unha fase do expediente

Non se pode ata que a complete a persoa responsable e devólvanolo.

Deberase acceder ao apartado “Configurar Avisos”, e a continuación sinalar entre as seguintes opcións:

 • Expedientes próximos a vencer
 • Expedientes vencidos
 • Trámites próximos a vencer
 • Trámites vencidos

Si, é posible, seguindo estes pasos:

 1. Buscar ID do usuario que vai realizar a substitución do Alcalde, accedendo á Administración de Estrutura Organizativa; introducir nome de usuario, picar en buscar e dentro de propiedades tomar nota do ID
 2. Acceder ao Catálogo de Procedementos > Xestión de Permisos
 3. Pulsar Buscar > Buscamos o usuario para substituír
 4. PestaNa Sustitutos > Pulsar en Engadir > Buscar nome do substituto, seleccionalo e pulsar en Aceptar; a continuación, indicar o período da substitución (a data inicio e dátaa fin están incluídos na substitución)
 5. Acceder a Compoñentes > Picar en Variable de Sistema
 6. Buscar (en MAY) > ALCALDE
 7. Cambiar Valor: Introducir o nome do Alcalde substituto para que apareza nos documentos, para finalizar pulsar en Gardar e Pechar
 8. Buscar (en MAY) > UID_ALCALDE
 9. Introducir a ID do substituto do Alcalde co seguinte formato “<firmante>1-88</firmante>”, é moi importante que cando finalice a substitución elimínese esa liña
 10. Cando finalice a substitución, volver modificar o valor ALCALDE poñendo o nome do Alcalde Actual

Isto é debido a que soamente o Alcalde dispón de permisos para a súa convocatoria. Debe contactar co Alcalde para que sexa este quen convoque o pleno.

FIRMA ELECTRÓNICA

A aplicación Portafirmas da Deputación da Coruña é a plataforma destinada a unificar os procesos de signatura electrónica de diversos sistemas informáticos da propia Deputación e as súas entidades asociadas. Portasinaturas permite aos seus usuarios asinar os documentos procedentes de ferramentas como TEDeC sen necesidade de acceder á devandita ferramenta e proporcionando ao usuario unha interface apta para dispositivos móbiles e de escritorio.

Para poder utilizar Portasinaturas, é necesario que o usuario:

 • Estea dado de alta coa súa dirección de correo electrónico no sistema de autenticación de usuarios (CAS) de Deputación
 • Estea dado de alta co seu NIF no propio Portafirmas
 • Posúa un certificado electrónico de persoa física asociado ao seu NIF (Son válidos os certificados de empregado público)

Dependendo do dispositivo que vaia a utilizar o usuario, será necesario que este instale a aplicación de firma que corresponda á súa plataforma.

Accédese a través da seguinte ligazón: https://www.dacoruna.gal/portafirmas/

Portafirmas non almacenará permanentemente ningún documento. Todos os documentos iranse eliminando periodicamente segundo os seguintes criterios:

 • Documentos asinados e rexeitados: Eliminaranse pasados 30 días desde a última operación de firma ou rexeitamento en Portasinaturas, ou pasados 100 días desde a súa entrada a Portasinaturas, o que antes suceda
 • Documentos pendentes de firma: Rexeitaranse automaticamente e borraranse pasados 100 días desde a súa entrada a Portafirmas

En caso de existir unha orde definida de integrantes, non. Débese respectar a orde definida no proceso de firma.

Debemos restablecer o almacén de certificados, unha vez restablecido xa nos permitirá asinar.

SOPORTE

Para contactar coa área de soporte de TEDeC dispón de tres alternativas:

 • A través da ferramenta TEDeC: acceder á pestana “Contacto” e encher o “Formulario de Contacto con Soporte”. Neste formulario indícase cun “*” os campos para encher de forma obrigatoria: persoa de contacto, correo electrónico, teléfono, descrición de consúltaa / incidencia. De forma adicional, poderase achegar información sobre o número de expediente, nome do trámite e/ou achegar un documento para achegar máis información
 • A través do seguinte mail de contacto: sigem.soporte@dacoruna.gal
 • A través do seguinte número de teléfono: 981 080 555

Nesta ligazón dentro de Intranet de Deputación: https://www.dacoruna.gal/soporte/concellos/sigm/portada

A nosa recomendación é que utilices a aplicación para o intercambio de ficheiros “Almacén”: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/